Regulamin sklepu internetowego dometalu.pl

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dometalu.pl, działający pod adresem www.dometalu.pl, prowadzony jest przez: Firma Usługowa Handlowa SKRAW-MET Janusz Tararuj Odrowąż ul. Kielecka 35 26-220 Stąporków, NIP : 658-125-96-70

1.Regulamin:

a) Regulaminem jest niniejszy Regulamin sklepu internetowego dometalu.pl,

b) Usługodawcą w rozumieniu Regulaminu jest F.U.H SKRAW-MET ., o którym mowa w ust. 1.

c) Usługobiorcą w rozumieniu regulaminu jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w rozumieniu art. 331 § 1Kodeksu cywilnego, dokonująca zakupów w sklepie internetowym d lub korzystająca z usług świadczonych przez sklep.

d) Towarem w rozumieniu Regulaminu jest rzecz lub usługa będąca przedmiotem transakcji dokonywanej zgodnie z Regulaminem.

e) Sklepem w rozumieniu Regulaminu jest sklep internetowy dometalu.pl

3. Postanowienia wstępne:

a) Regulamin określa zasady świadczenia usług i sprzedaży internetowej przez sklep internetowy  dometalu.pl , do którego prowadzi domena www. dometalu.pl

b) Regulamin niniejszy stanowi ustalony przez F.U.H SKRAW-MET. wzorzec umowny, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.) i wiąże drugą stronę umowy.

c) Usługobiorca oświadcza, że spełnia kryteria określone w ust. 2 lit. c Regulaminu.

d) Usługobiorca oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

e) Wszelkie prawa autorskie dotyczące lub związane z prowadzeniem sklepu internetowego  dometalu.pl należą do F.U.H SKRAW-MET Janusz Tararuj i są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, z późn. zm.).

2. Dane kontaktowe dometalu.pl

- adres siedziby: Firma Usługowa Handlowa SKRAW-MET Janusz Tararuj Odrowąż ul. Kielecka 35 26-220 Stąporków

- telefon kontaktowy: 507-164-826

- adres email:biuro@dometalu.pl

3. Zasady nabywania towarów.

a) Usługobiorca przed przystąpieniem do zakupów może dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza na stronie www.dometalu.pl

- Osoba zarejestrowana po jednokrotnym podaniu danych teleadresowych przy ponownych zakupach jest z tego obowiązku zwolniona i komputer automatycznie wypełnia pola z danymi

- zarejestrowany usługobiorca nie ma konieczności każdorazowej akceptacji regulaminu przy dokonywaniu zakupu.

b) Zakupów można dokonywać także bez konieczności rejestracji.

c) W celu złożenia zamówienia Usługobiorca musi:

- dokonać wyboru zamawianych narzędzi poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”,

- podać swoje imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e- mail i adres,

- wskazać sposób i adres dostawy,

- podać nazwę firmy (Imię i Nazwisko), adres, NIP konieczne do wystawienia faktury VAT (jeśli zachodzi taka potrzeba ),

- dokonać wyboru sposobu płatności.

d) Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia wygenerowana zostanie automatycznie wiadomość elektroniczna wysłana na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę podczas zamawiania.

e) Usługobiorca może wybrać jedną z następujących form płatności:

- gotówką – w siedzibie F.U.H SKRAW-MET

- za pobraniem – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

- przelew elektroniczny lub przelew zwykły

f) Realizacja zamówienia rozpoczyna się od daty wpłynięcia należnej kwoty na rachunek bankowy firmy F.U.H SKRAW-MET.. Zawarcie umowy następuje w momencie, gdy Usługobiorca naciśnie przycisk „Zamów”. Jest to jednoznaczne z zaakceptowaniem ceny, warunków płatności, dostawy oraz niniejszego Regulaminu.

g) Wskazana na stronie internetowej Sklepu cena i opis produktu stanowią ofertę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

h) Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

- podawane są w złotych polskich,

- zawierają podatek VAT,

- nie zawierają kosztów dostawy (cena dostawy jest doliczana w momencie procesu dokonywania zakupów)

i) Zamówienia realizowanie są w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu określonego w niniejszym ustępie w lit. f. W przypadku zapłaty gotówką Towar wydawany jest niezwłocznie Usługobiorcy.

j) Wybrany rodzaj i koszt transportu uwidaczniany jest każdorazowo w zakładce "płatności". Usługobiorca może wybrać w szczególności kuriera DPD lub paczkomaty Inpost.

4. Prawo odstąpienia od umowy zwroty i reklamacje:

a) Opis procedury reklamacji:

- F.U.H SKRAW-MET odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@dometalu.pl, lub w formie pisemnej na adres F.U.H SKRAW-MET, zwrot odbywa się na koszt  F.U.H SKRAW-MET., po wcześniejszym kontakcie z  F.U.H SKRAW-MET w celu ustalenie terminu i formy odsyłki reklamowanego przedmiotu

- Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, nr zamówienia

 - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

 - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

 - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

- Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że  F.U.H SKRAW-MET. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez A F.U.H SKRAW-MET. albo F.U.H SKRAW-MET. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

- F.U.H SKRAW-MET rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni  F.U.H SKRAW-MET nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

- Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi  F.U.H SKRAW-MET.

b) Adres do reklamacji:

F.U.H SKRAW-MET Janusz Tararuj

Odrowąż ul. Kielecka 35

26-220 Stąporków

tel.: 507164826

e-mail: biuro@dometalu.pl

c) Prawo odstąpienia od umowy

- Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy.

- Definicja konsumenta: KONSUMENTEM jest pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

- Aby odstąpić od umowy zawartej na dometalu.pl, należy złożyć F.U.H SKRAW-MET. stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@dometalu.pl

- Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

- Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

d) Brak możliwości odstąpienia od umowy Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli  F.U.H SKRAW-MET Janusz Tararuj. wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta;

- w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi F.U.H SKRAW-MET Janusz Tararuj nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

- Wszystkie produkty dostępne w dometalu.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych (o ile czytelnie nie poinformowano inaczej na stronie przedmiotu) i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

- Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez  F.U.H SKRAW-MET Janusz Tararuj w ramach dometalu.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

7. Polityka prywatności:

a) Wszystkie dane są chronione certyfikatem ssl. Administratorem danych osobowych jest firma F.U.H SKRAW-MET. Dane klientów są przetwarzane wyłącznie dla celów firmy związanych z realizacją zamówienia czy świadczeniem usługi i nie są przekazywane ani udostępniane podmiotom ani osobom trzecim. Postanowienia końcowe: Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Klienci zostaną powiadomieni o takich zmianach na stronie internetowej sklepu.

b)Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnie za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

c) W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza postanowienia Kodeksu Cywilnego, jak również ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

d) Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych, których przedmiotem są usługi świadczone przez AF.U.H SKRAW-MET Janusz Tararuj. w ramach sklepu internetowego dometalu.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest wyłącznie prawo polskie.

  Polityka prywatności:

a) Wszystkie dane są chronione certyfikatem ssl. Administratorem danych osobowych jest firma F.U.H SKRAW-MET Janusz Tararuj Dane klientów są przetwarzane wyłącznie dla celów firmy związanych z realizacją zamówienia czy świadczeniem usługi i nie są przekazywane ani udostępniane podmiotom ani osobom trzecim. Postanowienia końcowe: Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Klienci zostaną powiadomieni o takich zmianach na stronie internetowej sklepu.

b)Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnie za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

c) W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza postanowienia Kodeksu Cywilnego, jak również ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

d) Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych, których przedmiotem są usługi świadczone przez F.U.H SKRAW-MET Janusz Tararuj w ramach sklepu internetowego dometalu.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest wyłącznie prawo polskie.

8.OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych, znajdujących się w bazie kontrahentów, jest Firma Usługowo Handlowa SKRAW-MET Janusz Tararuj; Odrowąż ul. Kielecka 35 26-220 Stąporków o nr. NIP: 658-125-96-70


2. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

2.1. W zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych.
2.2. W celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji procesów obsługi itp.)
2.3. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust.1 lit f RODO)

3. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia jednak nie krócej niż okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z procesem handlowym bądź wynikającymi z przepisów prawa.
4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadków niezbędnych w procesie handlowym np. rozpatrzenia reklamacji.
5. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, firmy windykacyjne
6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych
7. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.